Stadgar för Mölnlycke fotoklubb

Version 3.1. Antagna vid årsmöte 6 februari och extra årsmöte 6 mars 2019. Revision av §5 antagen vid årsmöte 5 februari och extra årsmöte 4 mars 2020.

Dessa stadgar ersätter version 2, antagna 2010.

§1

Föreningens namn är Mölnlycke Fotoklubb, MFK. MFK är en självständig, opolitisk, religiöst obunden, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Härryda kommun.

§2

Klubbens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten genom att stimulera medlemmarnas fotografiska intresse.

§3

Klubbens utrustning får inte användas för kommersiell verksamhet.

§4

Person som är intresserad av fotografi och som delar MFKs målsättning samt är beredd att följa dess stadgar kan ansöka om medlemskap och bli medlem efter beslut av styrelsen.

Medlemsmöten hålls minst en gång i månaden under perioden september–maj.

§5

Årsavgift och eventuella rabatter för kommande kalenderår bestäms vid medlemsmötet i november.

Avgiften ska betalas under januari.

Nya medlemmar erlägger avgiften vid inträdet. Vid nytt medlemskap i föreningen under januari–juni, betalas full avgift. Om man inträder i föreningen under juli–december betalas halv avgift för innevarande år.

§6

Medlem som inte betalat medlemsavgiften stryks den 1 mars ur medlemsregistret.

§7

Medlem som skadat klubben eller motarbetat klubbens syften kan uteslutas enligt beslut av ordinarie eller extra årsmöte. Medlemmen skall vid medlemsmöte, årsmöte eller extraårsmöte beredas tillfälle att muntligen eller skriftligen försvara sig. Minst 4/5 av de avgivna rösterna skall bifalla förslaget om uteslutning.

§8

Klubbens högsta beslutande organ är årsmötet. Varje medlem som är närvarande vid årsmötet och har erlagt medlemsavgift har rösträtt. Ordinarie årsmöte skall hållas i februari.

Extra årsmöte hålles om ordinarie årsmöte eller klubbens styrelse så beslutar. Revisorerna kan också ensamma påkalla extra årsmöte.

Om minst en femtedel av klubbens medlemmar skriftligen yrkar på extra årsmöte, skall sådant hållas. Vid extra årsmöte får inte fattas beslut i andra ärenden än dem för vilka det extra årsmötet har blivit utlyst.

Tid och plats för extra årsmöte bestämmes av styrelsen.

Kallelse tillsammans med dagordning för årsmöte och extra årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar i förväg. Eventuellt inkomna motioner skall refereras i kallelsen med styrelsens yttranden och förslag till beslut.

§9

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:

a) Val av ordförande för mötet.

b) Val av sekreterare för mötet.

c) Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet.

d) Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.

e) Fastställande av dagordning.

f) Verksamhetsberättelse

g) Kassörens redovisning

h) Revisorernas berättelse samt fastställande av balansräkningen.

i) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

j) Val av styrelseordförande för ett år.

k) Val av sex övriga styrelseledamöter för ett år.

l) Val av två revisorer, varav en sammankallande, för ett år.

m) Val av två personer till valberedningen, varav en sammankallande, för ett år.

n) Behandling av ärenden som väckts genom motion. Ärendenas art skall framgå av den utskickade dagordningen.

o) Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet. Ärendenas art skall framgå av den utskickade dagordningen.

p) Beslut om tid och plats för nästa årsmöte.

Vill medlem ställa förslag till årsmötet (motion) skall detta skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 1 januari.

Vid behov av omröstning fastställes först röstlängd genom upprop av betalande medlemmar.

Beslut får ej fattas i ärenden som ej står på den utskickade dagordningen.

Vid extra årsmöte skall punkterna a)-d) vara med på dagordningen.

Vid behov sker fyllnadsval vid extra årsmöte.

§10

Styrelsen är, då årsmötet ej är samlat, klubbens beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet.

Styrelsen skall hålla protokollförda sammanträden. För att styrelsen skall vara beslutsmässig måste minst fyra av ledamöterna vara närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Mötesordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Mötesordförande justerar styrelsens mötesprotokoll.

Vid styrelsemöte kan revisorer, medlem eller annan sakkunnig person närvara, men endast med yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen skall vara representerad vid årsmötet.

Arvoden till styrelsen utgår ej.

§11

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§12

Klubbens verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Kassören skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för kalenderår överlämnas till revisorerna för granskning i god tid före årsmötet.

Styrelsen är ansvarig för den tid den är vald, som regel från årsmöte till årsmöte.

§13

Tävlingsregler för kommande år beslutas på medlemsmötet i december

§14

För ändring av stadgarna fordras beslut av två på varande följande årsmöten varav det ena ska vara ordinarie.

För stadgeändring krävs två tredjedels majoritet.

§15

Klubben kan upplösas om två tredjedels majoritet härför erhålles på ett ordinarie årsmöte samt på ett minst tre månader senare hållet extra årsmöte. Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar fördelas. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas i samband med det slutliga beslutet om klubbens upplösande.